Program at a Glance

Summit speakers;   Keynote speakers;   Invited speakers;   Oral speakers;   Sponsor speakers

October 17, Sunday

October 18, Monday

October 19, Tuesday

October 20, Wednesday

9:00-22:00 Registration

8:30-8:50 Opening Ceremony

Planet & Geology, Chair: Y.H. Jia, X.Y. Li

Nuclear & Energy, Chair: L.B. Guo, R. Hai

Fundamentals, Chair: Z. Wang, J.D. Lu

8:30-8:50 Rong Shu

8:30-8:50 Jian Wu

8:50-9:10 Hongbin Ding

8:50-9:10 Chen Sun _YR

8:50-9:05 Cong Li _YR

9:10-9:30 Lianbo Guo

9:10-9:25 Weijie Xu _YR

9:05-9:20 Zhenhua Hu

9:30-9:45 Zongyu Hou _YR

9:25-9:40 Tao Lv

9:20-9:35 Yan Qiu

9:45-10:00 Jiajia Hou

9:40-9:55 Shu Liu

9:35-9:50 Xiaolong Li _YR

Coffee Break

10:15-10:30 Symposium Photo

MEETING POINT: Exhibition area

Online Session II

Chair: Q.Q. Wang, T. Sakka (assisted by C. Li)

Online Session IV

Chair: Z. Wang / J. Yu, Z.T. Alwahabi

10:10-10:30 Sungho Jeong

Online Session I

Chair: J. Yu, S. Jeong (assisted by Y Lu)

10:15-10:35 Zeyad T. Alwahabi

10:30-10:50 Vivek Kumar Singh

10:35-10:55 Muhammad Aslam Baig

10:50-11:05 Kazuyoshi Kurihara

10:30-11:00 Rick Russo

10:55-11:10 Munkhbat Batsaikhan _YR

11:05-11:20 Ayumu Matsumoto

11:00-11:20 Yoshihiro Deguchi

11:10-11:25 Mari Aida

11:20-11:35 Muliadi Ramli

11:20-11:40 Tetsuo Sakka

11:25-11:40 Sonali Dubey _YR

11:35-11:50 Edward Harefa _YR

LIBS Summit (web)

11:40-12:00 Awadhesh K. Rai

11:40-11:55 Shunsuke Kashiwakura

11:50-12:05 Kristopher Krueger (SciAps)

Lunch Break

14:00-14:10:

Opening Ceremony by Z. Wang

Industry & Cultural Heritage

Chair: L.X. Sun, R.H. Li

Underwater & Atmosphere

Chair: W.D. Zhou, M.R. Dong

Enhancement & Relevant Tech

Chair: Y.Z. Liu, D.X. Sun

13:30-13:50 Yuqi Chen

Chair: Z. Wang

13:30-13:50 Xiangyou Li

13:30-13:50 Yuan Lu

13:50-14:05 Yuanchao Liu _YR

14:10-14:55 Reinhard Noll

13:50-14:10 Duixiong Sun

13:50-14:10 Yuzhu Liu

14:05-14:20 Jie Shen

14:55-15:30 Q&A

14:10-14:30 Meirong Dong

14:10-14:25 Boyang Xue _YR

14:20-14:35 Li Fang

15:30-16:15 Vincenzo Palleschi

14:30-14:45 Peng Zhang _YR

14:25-14:40 Nan Li _YR

14:35-14:50 Jiang Xu

16:15-16:50 Q&A

14:45-15:00 Minchao Cui _YR

14:40-14:55 Ye Tian _YR

14:50-15:05 Peng Xu

16:50-17:35 Javier Laserna

Coffee Break

 

15:05-15:20 Runqiang Yang

17:35-18:10 Q&A

Biomedical & Chemometrics,

Chair: Y.X. Duan, N.J. Zhao / Y. Lu

Online Session III, Chair: H.B. Ding / Z. Wang,

Y. Deguchi (assisted by Y. Tian)

Coffee Break

18:10-19:00 Break

15:20-15:40 Qianqian Wang

15:15-15:45 Alessandro De Giacomo

15:50-16:30 Closing Ceremony & Youth Researcher Awards Announcement

Chair: H.B. Ding / J. Yu

15:40-15:55 Qingyu Lin

15:45-16:05 Vincent Motto-Ros

19:00-19:45 Mohamad Sabsabi

15:55-16:10 Fengye Chen _YR

16:05-16:25 Takashi Fujii

19:45-20:20 Q&A

16:10-16:25 Rui Wang _YR

16:25-16:45 Pavel Porizka _YR

20:20-21:05 Zhe Wang

16:25-16:40 Jiaxin Hou _YR

16:45-17:00 Virginia Merk (LTB)

21:05-21:40 Q&A

16:40-18:10 Poster session I

17:00-18:30 Poster session II

16:30 The Conference CLOSE

21:40-22:00

Grand Award Announcement by Jagdish P Singh

10th Anniversary of CSLIBS

Chair: R.E. Zheng, J.D. Lu

18:30-21:00

Dinner & Student Awards Announcement

18:10-18:30 Yixiang Duan

18:30-18:50 Lanxiang Sun

18:50-21:20 Dinner& CSLIBS Awards Announced.

* Please be aware the time difference of the CITY you live from the local time of Qingdao: Beijing (+0h); Tokyo (+1h); New Delhi (-2.5h); Sydney (+3h); Paris (-6h); San Francisco (-15h)